Všeobecné podmienky používania – VPP

Posledná úprava 04.06.2020

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné podmienky používania (ďalej len podmienky alebo VPP) sa vzťahujú iba na vzťahy medzi Pacientom, Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len PZS) či inými zmluvnými stranami a spoločnosťou

b 1, s.r.o.
Na Stráňach 4
97101 Prievidza
Slovenská republika

IČO: 45278849
DIČ: 2022921549
IČ DPH: SK2022921549
(ďalej len prevádzkovateľ),

uzatvorené prostredníctvom aplikácie Fast Recept alebo webového sídla https://www.fastrecept.sk
(ďalej len služba)

2. Pacient sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala rezerváciu prostredníctvom služby.

3. Poskytovateľ Zdravotnej Starostlivosti (ďalej len PZS) je konkrétna verejná lekáreň, ktorá má uzatvorenú zmluvu o využívaní služby s prevádzkovateľom.

4. Zmluvná strana je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplní akýkoľvek formulár prostredníctvom služby a vyjadrí tak svoj súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami používania služby.

5. Rezervácia sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o Pacientovi, ktorý bol doručený do vybranej lekárne.

6. Všeobecné podmienky používania bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán vo svojom aktuálnom znení.

II. Rezervácia, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti rezervácie je pravdivé vyplnenie všetkých údajov požadovaných pri používaní služby.

2. Všetky prijaté rezervácie sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy medzi pacientom a PZS a sú považované za záväzné.

3. Pacient aj PZS môžu stornovať rezerváciu bezprostredne po jej odoslaní bez udania dôvodu. Tento dôvod je však vhodné uviesť aby druhá strana vedela, kde bol problém. Najčastejšie z dôvodu chyby zadaných údajov. Pripravovanu rezerváciu môže stornovať už iba lekáreň. O storno rezervácie môže pacient požiadať prostredníctvom správy.

4. PZS akceptuje rezerváciu zo strany Pacienta zarezervovaním predpísaných liekov v systéme eHealth alebo pripravením požadovaného doplnkového sortimentu lekárne. Prevádzkovateľ nemá žiadny dosah na systém eHealth.

5. Daňový doklad bude odovzdaný Pacientovi pri prevzatí liekov alebo tovaru vo vybranej prevádzke PZS. V prípade, že Pacient súhlasí so zaslaním účtenky na email, táto mu môže byť zo strany PZS poslaná na email.

6. Zmluvný vzťah vzniká a zaniká medzi Pacientom a PZS vytvorením rezervácie, prebratím a zaplatením rezervovaného tovaru. Prevádzkovateľ v tomto vzťahu vystupuje ako sprostredkovateľ prostredníctvom služby.

7. PZS si vyhradzuje právo dodať len dostupné lieky a tovar podľa svojich zásob, ktoré mal v danom okamihu. V prípade nejasností môže PZS kontaktovať Pacienta a o zistených skutočnostiach ho informovať.

8. Prevádzkovateľ nemá žiadny spôsob ako by mohol ovplyvňovať vzťah medzi Pacientom a PZS a v uvedenom vzťahu vystupuje iba ako Sprostredkovateľ zabezpečujúci funkčnosť služby.

9. V prípade, že sa ktorákoľvek zmluvná strana dostane k osobným či obchodným údajom, ktoré nie sú pre ňu určené, je povinná o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa a o uvedených skutočnostiach zachovávať mlčanlivosť. Uvedené naplatí v prípade, že táto informácia je nutná pre účely spojené s verejnou mocou či inou podobnou inštitúciou. V prípade vzniku škody zverejnením týchto údajov, je povinná zmluvná strana tieto nahradiť strane, ktorej škoda vznikla.

III. Dodacie podmienky pre lieky a tovar zarezervovaný prostredníctvom služby

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie vybraná prevádzka PZS uvedená v rezervačnom formulári. Tovar bude vyzdvihnutý Pacientom po potvrdení lekárne, že je jeho rezervácia pripravená. V prípade doplnkového tovaru je možný aj iný spôsob doručenia a závisí na ponuke konkrétneho PZS. Lieky je možné vydávať iba na prevádzke PZS po overení totožnosti pacienta.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Pacientovi, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku Pacientovi.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške.

4. Lieky a tovar bude dodaný Pacientovi v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

5. Pacient sa zaväzuje prevziať zarezervovaný objednaný tovar a lieky. V prípade, že Pacient si nechce vyzdvihnúť všetky predpísané lieky, musí túto skutočnosť oznámiť PZS v čo najkratšom termíne. V prípade, že si Pacient tovar neprevezme, PZS si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

IV. Kúpna cena a možnosti platby pre lieky a tovar zarezervovaný prostredníctvom služby

1. Cena za rezervované lieky a tovar nie je známa v čase vytvorenia rezervácie. Výšku ceny za predpísané lieky a doplnkový tovar oznámi PZS Pacientovi v okamihu, keď bude rezervácia pripravená na výdaj. Suma na úhradu uvedená PZS je vrátane platnej DPH.

2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru,  prípadne v termíne uvedenom na faktúre, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

3. Možnosti platby sa môžu líšiť na základe rozhodnutia PZS a Pacienta. V prípade, že PZS poskytuje možnosť platby platobnou kartou alebo prevodom na účet, bude o tejto skutočnosti informovať Pacienta. Štandardná možnosť platby je hotovosťou alebo platobnou kartou pri prevzatí.

4. PZS dodá Pacientovi všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru, liekom a zdravotníckym pomôckam vzťahujú spolu s tovarom, to znamená: daňový doklad, Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje). Účtenku dostane Pacient vytlačenú z eKasa, prípadne mu môže byť zaslaná  emailom.

5. Platba kartou realizovaná prostredníctvom služby je prevádzkovaná spoločnosťou Global Payments s.r.o.

V. Záruka, reklamácie a zbavenie sa zodpovednosti

1. Prevádzkovateľ sa zbavuje zodpovednosti za obsah rezervácie a komunikáciu medzi Pacientom a PZS.

2. Prevádzkovateľ sa zbavuje zodpovednosti za realizáciu výdaja liekov Pacientovi v prevádzke PZS.

3. Prevádzkovateľ sa zbavuje zodpovednosti za akékoľvek prípadné finančné či iné straty, ktoré vznikli Pacientovi či PZS na základe konania druhej strany. 

VI. Zákon č. 18/2018 Z.Z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

a) právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami, 

b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona, spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

c) právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona, Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

d) právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona, využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,  

e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona, uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so Zákonom,

f) právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,

g) právo na prenosnosť osobných údajov,

h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov. 

Prevádzkovateľ od Pacienta získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa. Tieto sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej rezervácie.

Osobné údaje sú zašifrované a prostredníctvom zabezpečeného spojenia rozšifrované na zariadení vybraného PZS. Osobné údaje pacienta sa zobrazia iba po prihlásení sa do systému Fast Recept na počítači v prevádzke PZS. 

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto zmažeme hneď ako to bude možné. Osobné údaje sa automaticky pseudonymizujú po ukončení rezervácie.

2. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z. 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov dobrovoľne súhlasíte so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov prevádzkovateľom b 1, s.r.o. prostredníctvom internetovej stránky https://www.fastrecept.sk alebo cez aplikáciu Fast Recept.

Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje nebudú zverejnené.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám ako sú kuriérske spoločnosti na účely doručenia a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne. Správou, spracovaním a uchovavaním osobných údajov môže prevádzkovateľ poveriť aj tretiu stranu na základe zmluvy.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať a údaje budú anonymizované. Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov.

3. Prijali sme a dodržiavame našu vlastnú politiku ochrany súkromia.

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Prevádzkovateľa v momente odoslania elektronickej rezervácie s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním rezervácie Pacient bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto podmienok v znení platnom v momente odoslania rezervácie.

3. Vzťahy medzi zmlúvnymi stranami ktoré nie sú upravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými právnymi predpismi.

4. Všetky informácie vymenené medzi zmluvnými stranami majú dôverný charakter a sú chránené obchodným tajomstvom. V prípade porušenia dôverného charakteru alebo obchodného tajomstva je prevádzkovateľ oprávnený požadovať od porušujúcej zmluvnej strany náhradu všetkých nákladov a prípadného ušlého zisku spojených s týmto porušením. V prípade úmyselného porušenia tohto ustanovenia je prevádzkovateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 2 000 €, a to do 5 dní od takéhoto porušenia.

5. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.

6. Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť tento kontaktný formulár pre vyriešenie vzniknutej situácie.